...

Statut

STATUT ŚLĄSKIEGO CECHU BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW

 

Postanowienia Ogólne, Cele i Zadania

§ 1

 1. Śląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów – zwany dalej „CECHEM” jest, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, dobrowolną organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 roku Nr 55, poz. 235 ze zm.).

 2. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (Dz. U. Nr 17, poz. 92 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą o rzemiośle” – ustaw wymienionych w ust. 1 i 2 oraz postanowień niniejszego statutu.

  Cech nosi nazwę : ŚLĄSKI CECH BIOENERGOTERAPEUTÓW I RADIESTETÓW W RYBNIKU

 3. Siedzibą Cechu jest Rybnik, 44-200 Rybnik ul. 3 -go Maja 18.
  Teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-3 Cech wykonuje na obszarze całej Polski.

 

Cele Cechu

§ 2

 Celami Cechu są:

 1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
 2. Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
 3. Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
 4. Wykonywanie zadań zleconych, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony.


§ 3

Cele, o których mowa Cech realizuje w szczególności przez:

 1. Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
 2. Przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
 3. Prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
 4. Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
 5. Udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
 6. Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
 7. Prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
 8. Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe;
 9. Pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych i ochrony środowiska;
 10. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
 11. Promocję działalności gospodarczej i społeczno – zawodowej rzemiosła;
 12. Nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego.


§ 4

Cech swoje cele statutowe, określone w ust. 1, realizować może poprzez prowadzenie przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

 

Prawa i obowiązki członka Cechu

§ 5

 1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:
  1.  Osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
  2.  Wspólnicy spółek, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.
 2. Osoba fizyczna, nie będąca rzemieślnikiem, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych innymi przepisami niż ustawa o rzemiośle może zostać członkiem cechu na czas określony do lat 5-ciu, jeżeli :
  1.  Zatrudnia nie więcej niż 50-ciu pracowników ;
  2.  Złoży deklarację członkowską i uzyska zgodę Zarządu Cechu.


§ 6

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja – pod nieważnością – winna mieć formę pisemną, zostać podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie o gotowości do uiszczania należnych Cechowi składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Zarząd Cechu.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

 

Nabycie członkostwa

§ 7

 1. O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu, zawiadamia się zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania.
 2. Odwołanie od odmownej decyzji służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie złożyć należy do Walnego Zgromadzenia, które winno je rozpatrzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

 

Prawa członka Cechu

§ 8

 1. Członkowie cechu mają prawo do:
  1. Korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w statucie,
  2. Wybierania i wybieralności do organów Cechu,
  3. Zgłaszania wniosków usprawniających pracę Cechu,
  4. Wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia w trybie przepisanym statutem,
  5. Obecności podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących,
  6. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,
  7. Uzyskiwania od Zarządu lub Biura Cechu na zebraniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
  1. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  2. Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
  3. Zalega z zapłatą składki cechowej powyżej 6 miesięcy, mimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.

 

Obowiązki członka Cechu

§ 9

Członkowie Cechu są obowiązani:

 1. Przestrzegać prawa, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego,
 2. Stosować się do postanowień statutu oraz decyzji i uchwał organów cechowych,
 3. Regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,wpłacić wpisowe,
 4. Poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych,
 5. Rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.


§ 10

Członek cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren działalności Cechu.

 

Ustanie członkostwa

§ 11

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia,
 2. Wykreślenia,
 3. Wykluczenia.
 4. Samoskreślenia, jeżeli nie opłaca składek członkowskich przez okres jednego roku.


§ 12

Członek Cechu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało złożone. Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka z Zarządem Cechu.

§ 13 

 1. Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.
 2. Uchwale o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech obowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie przepisanym statutem.
 3. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresu, ma moc prawna doręczenia.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie i je popierać oraz składając stosowne wyjaśnienia.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się członka, Cech obowiązany jest go zawiadomić listem poleconym w terminie 14 dni przed data Zgromadzenia.

 

Składka cechowa

§ 14

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno – samorządowej Cechu, a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
 2. O wysokości składki cechowej i wpisowego Biuro Cechu zawiadamia członków Cechu.
 3. Nie uregulowane w ciągu 6-ściu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w dodatkowym terminie.

 

Honorowe członkostwo Cechu

§ 15

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:
  1. „Honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności rzemieślniczej,
  2. „Honorowego członka” Cechu osobom, które przez ostatnie 5 lat były członkami Cechu i z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
  3. Zasłużony.
 2. Osoby posiadające godności honorowe, o których mowa w ust. 1, mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

Statutowe organy Cechu

§ 16

 1. Organami Cechu są:
  1. WALNE ZGROMADZENIE
  2. ZARZĄD
  3. KOMISJA REWIZYJNA
  4. SĄD CECHOWY
 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,C,D.
 3. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 lit.B,C,D trwa pięć lat. W przypadku przekroczenia tego terminu, organa Cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.
 4. Członek Cechu może pełnić funkcje w organach Cechu przez nieograniczoną ilość kadencji.
 5. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, statutu, uchwał organów Cechu i winna postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 6. Wybory do organów Cechu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje w tym samym trybie.
 7. Starszy cechu jest zawsze delegatem reprezentującym Cech w Zjedzie / Kongresie/ Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.
 8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 

Walne zgromadzenie

§ 17

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Cechu.

§ 18

Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy w szczególności:

 1. Uchwalenie statutu Cechu i jego zmian, wybór i odwoływanie członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu cechowego.
 2. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządowych lub wystąpienia z nich.
 3. Określenie norm wymiaru składek cechowych oraz wpisowego.
 4. Uchwalanie planów finansowych Cechu.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki budżetowej Cechu.
 6. Rozpatrywanie sprawozdań zarządu i zamknięć rachunkowych Cechu oraz udzielanie absolutorium zarządowi.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości.
 8. Podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności cechu.
 9. Upoważnienie zarządu do zaciągnięcia pożyczek.
 10. Uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia.
 11. Nadawanie godności honorowego starszego cechu, honorowego członka cechu i zasłużonego dla Cechu.
 12. Rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał zarządu Cechu.


§ 19

Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego przed upływam kadencji może nastąpić przez walne zgromadzenie na wniosek wymienionych organów wymienionych w § 16 ust . 1 PKT B,C,D lub 1/3 członków Cechu.

§ 20

Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd Cechu co najmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§ 21

 1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały zarządu cechu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu, rozsyłając do wszystkich członków cechu zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru co najmniej na dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.
 2. W zawiadomieniu powinny być wskazane czas, miejsce i porządek obrad walnego zgromadzenia.
 3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy, należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu wpłaty zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.


§ 22

Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd Cechu:

 1. Z własnej inicjatywy,
 2. Na wniosek komisji rewizyjnej cechu,
 3. Na pisemny wniosek 1 /3 ogólnej liczby członków cechu.

Wniosek powinien zawierać określenie celu zgromadzenia. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia winno nastąpić w sposób przewidziany w § 21 statutu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 23

 1. Walne zgromadzenie otwiera starszy cechu, podstarszy lub senior cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 części członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków ,zarząd zobowiązany jest w najbliższym terminie lub tego samego dnia, nie wcześniej niż po 1 godzinie a nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponowne walne zgromadzenie, które jest prawomocne, bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnienia porządku obrad, wymagają dla swojej ważności, co najmniej 2/ 3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

 

Zarząd

§ 25

Zarząd kieruje działalnością cechu przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości innych organów.


§ 26

 1. Zarząd składa się ze Starszego Cechu, Podstarszego i Sekretarza. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie starszego cechu a pozostałych razem.
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50 %+1 oddanych głosów.
 3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
 4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje członkom cechu.


§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.


§ 28

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje starszy lub podstarszy cechu.
 2. 0 czasie i miejscu posiedzenia zarządu powiadomieni są wszyscy członkowie zarządu.
 3. W posiedzeniu zarządu może uczestniczyć dyrektor biura oraz inne osoby z głosem doradczym.


§ 29

 1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos starszego cechu.

 

Komisja rewizyjna

§ 30

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez walne zgromadzenie na okres kadencji.
 3. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50 % +1 głosów.
 4. Komisja Rewizyjna jest zdolna do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Postanowienia § 16 ust.9 stosuje się odpowiednio. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.


§ 31

Do zakresu działalności komisji rewizyjnej należy:

 1. Badanie, co najmniej raz na rok działalności finansowej i socjalnej cechu oraz przestrzeganie przez zarząd i sąd koleżeński statutu oraz uchwał walnego zgromadzenia. Na wniosek 1/4 liczby członków cechu lub zarządu cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.
 2. Składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności.
 3. Przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi.
 4. Wydawanie zarządowi wniosków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Sąd cechowy

§ 32

 1. Sąd cechowy składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybieranych na okres kadencji przez walne zgromadzenie spośród członków cechu w głosowaniu tajnym.
 2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50 % +1 oddanych głosów.


§ 33

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem cechowym za naruszenie:

 1. Statutowych obowiązków członka cechu.
 2. Zasad etyki zawodowej.


§ 34

 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
  1. Upomnienie,
  2. Naganę,
  3. Pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres roku,
  4. Pozbawienie prawa wybieralności do organów samorządowych cechu na okres 3 lat z wywieszeniem na tablicy ogłoszeń,
  5. Wykluczenie z cechu.
 2. Sąd Cechowy jest zdolny do podejmowania uchwał w obecności wszystkich jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Postanowienia § 16 ust.9 stosuje się odpowiednio. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.


§ 35

 1. Od orzeczenia Sądu cechowego służy odwołanie do walnego zgromadzenia cechu.
 2. Orzeczenie walnego zgromadzenia jest ostateczne.


§ 36

Egzekwowanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

 

Zasady gospodarki finansowej Cechu

§ 37

Środki finansowe cechu stanowią:

 1. Składki cechowe,
 2. Dobrowolne świadczenia członków,
 3. Dochody z działalności gospodarczej,
 4. Dochody z majątku cechu,
 5. Dotacje,
 6. Inne wpływy.


§ 38

 1. Gospodarka finansowa cechu prowadzona przez zarząd jest w oparciu o plany finansowe, uchwalone przez walne zgromadzenie cechu.
 2. Zasadą gospodarki finansowej Cechu jest samowystarczalność.
 3. Cech przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.
 4. Cech, będąc członkiem Izby Rzemieślniczej lub innego podmiotu gospodarczego, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

 

Biuro Cechu

§ 39

 1. Zarząd cechu jest pracodawcą dyrektora biura cechu.
 2. Dyrektor biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
 3. Dyrektor biura cechu jest dyrektorem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy i działa w granicach pełnomocnictw udzielanych jemu przez zarząd.
 4. Dyrektor biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

 

Reprezentacja Cechu

§ 40

 1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez zarząd.
 2. Oświadczenie woli za cech składa Starszy Cechu i Podsatarszy Cechu .
 3. Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu , a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

Postępowanie odwoławcze

§ 41

 1. Od decyzji Zarządu Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem i zawierającej nadto pouczenie o prawie do odwołania.
 3. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

 

Likwidacja Cechu

§ 42

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.
 2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora, oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu.

 

Niniejszy statut uchwalono dnia 22.11.2010 r. Uchwałą nr 3 na Walnym Zgromadzeniu
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.