...

Egzaminy mistrzowskie

Egzaminy mistrzowskie dla bioenergoterapeutów, naturopatów oraz radiestetów.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Do egzaminu mistrzowskiego izba dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Egzamin mistrzowski przeprowadza  się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.
Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.

 

Etap teoretyczny pisemny składa się z następujących następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 8 pytań. Każde pytanie zawiera trzy warianty odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

 

Etap teoretyczny ustny polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez do 10 minut po czym przystępuje do udzielenia odpowiedzi.. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu.

Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują informację z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

Egzaminy Mistrzowski realizuje

Izba Rzemieślnicza w Rybniku     https://izbarybnik.pl/kontakt
ul. 3-go Maja 18
44-200 Rybnik
NIP: 642-292-29-43

tel. 577 450 800 – w sprawie egzaminów

biuro@izbarybnik.pl

Odpłatność za egzamin wynosi 1 938,94 zł

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
52 8455 0000 2001 0035 3496 0001

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.