...

Egzamin mistrzowski 2024

Egzamin mistrzowski 2024

15 czerwca, 2024

09:00

Rybnik

Egzamin czeladniczy oraz mistrzowski w zawodach:
• naturoterapeuta
• bioenergoterapeuta
• radiesteta
odbędzie się 15.06.2024 w Izbie Rzemieślniczej w Rybniku.

Wnioski do egzaminu mistrzowskiego przyjmowane są do 30.04.2024.

Wniosek do pobrania jest na stronie Izby Rzemieślniczej w Rybniku lub pod linkiem: https://izbarybnik.pl/zalacznik/2/wniosek-mistrzowski.pdf

Odpłatność za egzamin wynosi  1 938,94 zł
Nr rachunku bankowego na który należy wpłacić opłatę za egzamin: 52 8455 0000 2001 0035 3496 0001

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1. 2 fotografie (format 35×45 mm aktualna, czytelnie podpisana
2. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze).
3. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu.
4. Zaświadczenie o przynależności zakładu pracy kandydata lub pracodawcy kandydata do cechu (dokument nie jest wymagany od właścicieli zakładów niezrzeszonych w cechu)
5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadpodstawowej albo dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej.
6. Oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
7. Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia.
8. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe dokumenty informujące o powyższej sprawie
• Dokumenty można przesłać mailowo celem weryfikacji na mail Izby Rzemieślniczej w Rybniku biuro@izbarybnik.pl
• Dokumenty należy przesłać na adres
Izba Rzemieślnicza w Rybniku
ul. 3-go Maja 18
44-200 Rybnik
• Wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminów możesz rozwiązać dzwoniąc do Izby Rzemieślniczej pod numer telefonu 577 450 800

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.