...

Izba Rzemieślnicza Rybnik

Zadania Izby Rzemieślniczej w Rybniku:

or­ga­ni­zo­wa­nie eg­za­mi­nów cze­lad­ni­czych i mi­strzow­skich, do­radz­two, pomoc i or­ga­ni­zo­wa­nie szko­leń, se­mi­na­riów, wy­kła­dów i warsz­ta­tów dla rze­mieśl­ni­ków i przed­się­bior­ców z róż­nych branż, in­for­mo­wa­nie na temat obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów po­dat­ko­wych, udzie­la­nie in­for­ma­cji z za­kre­su prawa pracy i prze­pi­sów BHP.

Izba Rzemieślnicza w Rybniku:

Więcej informacji o Izbie Rzemieślniczej w Rybniku: kliknij

Dane kontaktowe:

Izba Rzemieślnicza w Rybniku

ul. 3-go Maja 18
44-200 Rybnik
NIP: 642-292-29-43

tel. 509 530 474
tel. 533 334 110

tel. 577 450 800 – w sprawie egzaminów

biuro@izbarybnik.pl

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.